Falugondnoki pályázat

Sénye Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Sénye Község Önkormányzata
Falugondnok
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8788 Sénye, Jókai Mór utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Falugondnoki feladatok ellátása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működéséről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet és a fenntartó által elfogadott szakmai program alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés,
• B kategóriás jogosítvány,
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Mezőgazdasági gépkezelői jogosítvány


Előnyt jelentő kompetenciák:
• Kiváló szintű helyismeret
• Kiváló szintű önálló munkavégzés
• Kiváló szintű együttműködési képesség
• Kiváló szintű empátia, jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
• vezetői engedély másolata
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem benyújtását igazoló dokumentum
• nyilatkozat a 81/2004(IX.18.) ESZCSM rendelet szerinti falugondnoki képzésen való részvétel vállalásáról
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• nyilatkozat arról, hogy zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázata megtárgyalását
• hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2023. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2023. március 17.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Sénye Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8342 Óhíd, Petőfi út 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 751/2023 , valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.
• Elektronikus úton Fölföldi László részére ajegyzo@ohidkozoshivatal.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Fölföldi László, Zala megye, 8788 Sénye, Jókai Mór utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Sénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a beérkezett pályázatokról. A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázatot kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 30.