Falugondnoki pályázat

Sénye Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Sénye Község Önkormányzata
Falugondnok
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8788 Sénye, Jókai Mór utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Falugondnoki feladatok ellátása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működéséről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet és a fenntartó által elfogadott szakmai program alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés,
• B kategóriás jogosítvány,
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Mezőgazdasági gépkezelői jogosítvány


Előnyt jelentő kompetenciák:
• Kiváló szintű helyismeret
• Kiváló szintű önálló munkavégzés
• Kiváló szintű együttműködési képesség
• Kiváló szintű empátia, jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
• vezetői engedély másolata
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem benyújtását igazoló dokumentum
• nyilatkozat a 81/2004(IX.18.) ESZCSM rendelet szerinti falugondnoki képzésen való részvétel vállalásáról
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• nyilatkozat arról, hogy zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázata megtárgyalását
• hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2023. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2023. március 17.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Sénye Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8342 Óhíd, Petőfi út 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 751/2023 , valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.
• Elektronikus úton Fölföldi László részére ajegyzo@ohidkozoshivatal.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Fölföldi László, Zala megye, 8788 Sénye, Jókai Mór utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Sénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a beérkezett pályázatokról. A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázatot kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 30.

Magyar Falu Program

Kedvezményezett: Sénye Község Önkormányzata

Pályázati felhívás: Magyra Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása –

2021 című, MFP-UHK/2021 kódszámú pályázati kiírás

Projekt címe, azonosítószáma: Útfelújítás Sénye községben, 3279944341

Szerződött támogatás összege: 12 409 605 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A fejlesztés célja a leromlott burkolatú 068 hrsz. út szilárd burkolattal való megerősítése, ezzel a közlekedésbiztonság és közlekedési komfort javítása volt.

Az ajánlattételi eljárás során a Telekes-ÉP Kft. került ki nyertesen, és végezte el a kivitelezési munkálatokat. A fejlesztés műszaki tervdokumentációját a Pannonway Kft., a műszaki ellenőrzést pedig a Road Watch One Kft. végezte.

A fejlesztés eredményeképpen fejlődött a község közlekedési infrastruktúrája, ezáltal az alapvető szolgáltatások hozzáférhetősége is javult. A településkép épülése által javult a lakosság életminősége. A projekt során tervezett létesítmények a község betelepüléssel leginkább érintett, vadregényes, a hegyre vezető külterületi útját érintik.

A projekt során projekttervezési szolgáltatást is igénybe vettünk.

A kötelező nyilvánosság biztosítása érdekében projekttábla került beszerzésre és kihelyezésre.

Magyar Falu program

Magyar Falu program keretében meghirdetett, Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés – 2020 című, MFP-KKE/2020 kódszámú pályázat.
A vissza nem térítendő támogatás összege : 8.807.450 Ft

Erő- és munkagép beszerzése Sénye községben

Kedvezményezett: Sénye Község Önkormányzata

Pályázati felhívás: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16- Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Projekt címe, azonosítószáma: Erő- és munkagép beszerzése Sénye községben

Szerződött támogatás összege: 9 999 990 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 90 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Sénye Község útjainak karbantartására alkalmas erőgép, illetve a tevékenységhez szorosan kapcsolódó vontatott és függesztett munkagépek beszerzése valósult meg.

Tényleges befejezés: 2021.02.28

A projekt tartalmának bemutatása:

A bel-és külterületi utak, útszélek és vízelvezető árkok folyamatos tisztítási és kaszálási munkáira, az útmenti füves, egyes esetekben parlagfűvel szennyezett részeinek kaszálási és tisztítási munkáira az önkormányzat a támogatásnak köszönhetően beszerzett egy erőgépet és a hozzátartozó kiegészítő eszközöket:

  • 1 db 42,7 LE T433 CAB típusú traktort
  • 1 db 180 cm-es tolólapot
  • 1 db 160 cm-es rézsű szárzúzót
  • 1 db 200 l-es só- és homokszórót (kardánnal és ponyvával)
  • 1 db seprűadaptert szeméttartállyal

Az alapszolgáltatások elérhetőségének folyamatos biztosítása, különösen a téli időszakban nehézséget okozott az Önkormányzatnak. Ennek egyik oka, hogy a domborzati viszonyok, valamint a település fekvése miatt a települést csak egy úton lehet megközelíteni (zsáktelepülés). A település költségvetése nem teszi lehetővé a munkálatok külső vállalkozóval történő elvégzését, saját eszközökkel és helyi alkalmazottakkal ez a tevékenység azonban hosszú távon gazdaságosan is megoldható.

A külterületen lévő vállalkozások székhelyeik könnyebb megközelíthetőségének biztosítása mind a téli, mind a nyári időszakban fontos. A mezőgazdasági területek elérése nem volt lehetséges az önkormányzati utak folyamatos tisztántartása és karbantartása nélkül, ezen felül pedig a vadgazdálkodásban is szerepet játszik az úthálózat milyensége. A település egy völgykatlanban fekszik, a településből kivezető egyetlen úton pedig 12%-os emelkedő van. Ennek következtében a körülvevő dombokról lezúduló csapadékvíz jelentős problémát okoz a közlekedésben. A beszerzéssel az önkormányzat az árkokat, vízelvezetőket folyamatosan karban tudja tartani a település védelme és elérhetősége érdekében, valamint azért, hogy az utakat a csapadék ne moshassa ki.

Sénye Község szennyvízkezelési beruházása

A projekt címe: Sénye Község szennyvízkezelési beruházása
Szerződött támogatás összege: 71.636.099,-Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 90%

A projekt tartalmának bemutatása:
A fejlesztés célja a vidéki térségek falvaiban az alapvető szolgáltatások fejlesztésének keretén belül  Sénye település épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése. A fejlesztés lehetőséget biztosít a 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető település, így Sénye községnek egyedi szennyvíztisztítási megoldás létesítésére. A fejlesztés hatására Sénye község területén 23 ingatlan szennyvízkezelése válik megoldottá. A 23 ingatlan szennyvízkezelése 23 db ingatlanonként elhelyezésre kerülő tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény telepítésével valósul meg. A fejlesztésben résztvevő ingatlanok szennyvízkezelésének megoldásával csökken a település környezetterhelése, amely jelentősen hozzájárul a településen élő lakosság életminőségének javításához.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. március 31.

Rekreációs és sport fejlesztések megvalósítása a sényei közösségek fejlesztése érdekében

A kedvezményezett neve: Sénye Község Önkormányzata
pályázati felhívás neve, kódszáma: Közösségfejlesztési kulcsprojektek, VP6-19.2.1.-99-6-17
a projekt címe, azonosító száma: Rekreációs és sport fejlesztések megvalósítása a sényei közösségek fejlesztése érdekében, 1919805762
a szerződött támogatás összege: 3 976 170 Ft
a támogatás mértéke (%-ban): 90 %

a projekt tartalmának rövid bemutatása: Rekreációs és sport fejlesztések megvalósítása a sényei közösségek fejlesztése érdekében megnevezésű projekt tartalma, új szabadidős tevékenység eltöltésére alkalmas közösségi tér kialakítása gyermek játszótéri és sporteszközök beszerzése és telepítése révén, egyéb térelemekkel együttesen

a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2021.01.31.

Pályázat MFP-NHI/2019

8788 Sénye, Dózsa út 7.  Magyar Falu program keretében  „ A nemzeti és helyi indentitástudat erősítése  c. pályázat keretében  MFP-NHI/2019   Sénye Közösségi ház-kultúrház felújítása.

Projektazonosító: 1009884209

Támogatás összege: 9.804.918 Ft